Pomagamy skutecznie i korzystnie dla Klienta dokonać podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.

Pomagamy ponadto znieść wszelkiego rodzaju współwłasność rzeczy wspólnych.

Radzimy, jak chronić majątek wspólny. W przypadku jego podziału, jak skutecznie wyegzekwować część przypadającą na rzecz naszego Klienta.

Gdy przemawiają za tym ważne powody i wola Klienta, wnosimy aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym po ustaniu małżeństwa nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

  • składamy do Sądu wnioski o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa;
  • składamy do Sądu wnioski o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnych (nieruchomości i ruchomości);
  • reprezentujemy w postępowaniu sądowym w wyżej wymienionych sprawach oraz w negocjacjach w przypadku, gdy jest możliwość ugodowego dokonania podziału majątku bądź zniesienia współwłasności poprzez zawarcie umowy notarialnej;
  • pomagamy w zdobyciu koniecznych dla postępowania dokumentów (odpisy księgi wieczystej, dokumenty urzędowe, bankowe etc);